L o a d i n g
ขออภัย ตัวเลือกซ้ำ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ)! กรุณาเลือกไฟล์หรือยืนยันลายเซ็นก่อน กรุณากรอกชื่อลายเซ็นก่อน! ขออภัย เนื่องจากกรอกข้อมูลไม่ครบ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ขออภัย เนื่องจากระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ได้ Consent Form / แบบฟอร์มขอความยินยอม

สัญญาแจ้งเพื่อทราบในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature)

      บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดทำสัญญาแจ้งเพื่อทราบในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และ/หรือเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ การอนุมัติ เห็นชอบ การยอมรับการปฏิเสธข้อความ การรับรอง การยืนยันความถูกต้อง การแจ้งการเข้าถึง การตอบรับข้อความ และ/หรือการเป็นพยานในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่น

ปฏิเสธ ยอมรับ
Privacy Policy / นโยบายความเป็นส่วนตัว / PDPA

สัญญาแจ้งเพื่อทราบในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยสัญญาแจ้งเพื่อทราบในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- การสมัครสมาชิก

- โทรศัพท์

- อีเมล

- Facebook Login

- Google Login

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

- ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน สถานภาพสมรส รูปถ่ายใบหน้า ประวัติการศึกษา อาชีพ ประวัติการทำงาน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ เลขประกันสังคม ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

- ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรสาร Email Address ชื่อ หรือบัญชีสำหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน หรือช่องทางดิจิทัล เช่น Line Facebook Twitter เป็นต้น

- ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

- หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น

- ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น

- ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, API, Device ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม ระบบอินเตอร์เน็ต หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลการตั้งค่าในอุปกรณ์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆจากการใช้งานบนแพลตฟอร์มของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น

- ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปนี้ เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้

- เชื้อชาติ

- เผ่าพันธุ์

- ความคิดเห็นทางการเมือง

- ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา

- พฤติกรรมทางเพศ

- ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

- ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ

- ประวัติอาชญากรรม

- ข้อมูลสหภาพแรงงาน

      หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ผู้เยาว์

      หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจจำเป็นต้องแจ้งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณรับทราบ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณไม่ได้รับทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรฐานของบริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

- เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ

- เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน

- เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท

- เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย

- เพื่อการบริการหลังการขาย

- เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

- เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

- เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

- เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้การรับทราบช้อมูลของคุณ และ/หรือที่กฎหมายอนุญาตและ/หรือตามที่แจ้งไปในจดหมาย เว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของบริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

- การบริหารจัดการภายในองค์กร

      เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

- ผู้ให้บริการ

      เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

- พันธมิตรทางธุรกิจ

      เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ

- การบังคับใช้กฎหมาย

      ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น

- การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

      เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคล องค์กร หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยเราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

- สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และ/หรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีพื้นที่จำกัด

- สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

      คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

      เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงค์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

      เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

      ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

      เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

      นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

      หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด

71/136 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

E-mail : Gugga13@hotmail.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      คุณทรงกลด วิมลรัตน

ปฏิเสธ ยอมรับ
ยืนยันการบันทึกข้อมูล?
ปฏิเสธ ยืนยัน